Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Νόμος για τα Μ.Μ.Ε

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

Ν. 2328/1995

Νομικό Καθεστώς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης και της Τοπικής Ραδιοφωνίας,
Ρύθμιση Θεμάτων της Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 159/3-8-1995)
Αθήνα 1995 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αρθρο 1

Ιδιωτική Τηλεόραση - Φύση και λειτουργία της. Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών Αδεια Ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού.
1. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που εκπέμπουν σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτό διαύλους ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες, μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης. Τεχνικές προδιαγραφές των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

2. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά ασύρματη εκπομπή σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών ή και μέσω δορυφόρων της κατηγορίας απευθείας εκπομπής προς το κοινό ή της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, εφόσον η ανοδική δέσμη μεταδίδεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματος με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή χρησιμοποιείται δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα, μέσω της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του αρμόδιου φορέα. Η χρήση του ενός ή των περισσότερων διαύλων συχνοτήτων παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος μεταξύ των σημείων παραγωγής και από τα σημεία παραγωγής προς τους επίγειους πομπούς ή και τους επίγειους δορυφορικούς σταθμούς των παραπάνω δύο κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α'), όπως ισχύει. Κατηγορίες ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

3. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της παραγράφου 1 διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες: α. Σε σταθμούς εθνικής εμβέλειας που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον πρόσθετο όρο της κάλυψης όλης της επικράτειας μέσα σε ένα (1) έτος και της κάλυψης όλων των νησιωτικών και μεθοριακών περιοχών μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη χορήγηση της άδειας. Το χρονικό αυτό διάστημα παρατείνεται κατά το χρόνο που είναι αναγκαίος, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η κάλυψη ορισμένων περιοχών. Σταθμοί εθνικής εμβέλειας θεωρούνται και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν το σήμα τους μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου 2. β. Σε σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας που καλύπτουν το ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, το οποίο οριοθετείται με την κατά την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιφέρειας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας. γ. Σε σταθμούς τοπικής εμβέλειας που καλύπτουν τον αντίστοιχο νομό ή περισσότερους προσδιορισμένους όμορους νομούς. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιοχής του σταθμού μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.

Δορυφορική τηλεόραση

4. Στους σταθμούς για τους οποίους απαιτείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας περιλαμβάνονται και αυτοί που εκπέμπουν ή αναμεταδίδουν με χρήση επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματός του με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και με σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες, τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από άλλο κράτος ή από τις επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης σήματος άλλου κράτους και εφόσον έχουν το σχετικό συμβατικό δικαίωμα. Η μεταφορά των προγραμμάτων προς τους σταθμούς ή και τους δορυφόρους εκπομπής θα γίνεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Κωδικοποιημένο τηλεοπτικό σήμα - Αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΡΤ-ΑΕ

5. Το αποκλειστικό δικαίωμα της εκπομπής κωδικοποιημένου τηλεοπτικού σήματος που εκπέμπεται ασύρματα σε ραδιοσυχνότητες ή διαύλους συχνοτήτων, που έχουν διατεθεί για το σκοπόν αυτόν ή και μέσω δορυφόρου, εφόσον η ανοδική δέσμη μεταδίδεται ή αναμεταδίδεται από την Ελλάδα ή ανήκει στην Ελλάδα και μπορεί να ληφθεί μόνο από συνδρομητές εφοδιασμένους με τον τεχνικώς κατάλληλο αποκωδικοποιητή, ανήκει στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. Η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. μπορεί, με βάση τις δυνατότητες της αγοράς, τη διαθεσιμότητα των διαύλων ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής προς το κοινό από το σύνολο των ραδιοσυχνοτήτων που της έχουν απονεμηθεί, την ποιότητά του προγράμματος και το προσφερόμενο αντάλλαγμα, να συνάπτει προς το σκοπό αυτόν συμβάσεις συνεργασίας με ιδιώτες ή να ιδρύει εταιρείες ή να μετέχει σε αυτές. Οι συμβάσεις συνεργασίας ή τα καταστατικά των εταιρειών στις οποίες θα μετέχει η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πρέπει να περιέχουν όρους που να χορηγούν στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. το δικαίωμα να ελέγχει τους αντισυμβαλλομένους της ή τους μετόχους της αντισυμβαλλομένης της εταιρείας για τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών τους μέσων και το περιεχόμενο του προγράμματός τους και να καταγγέλει τη σύμβαση συνεργασίας ή τη χορήγηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κωδικοποιημένου σήματος στην εταιρεία στην οποία μετέχει, εάν, παρά τις εξηγήσεις και τις υποδείξεις της, η προέλευση των οικονομικών μέσων των αντισυμβαλλομένων της ή των μετόχων τους παραμένει αδιαφανής ή δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανόνων του Κοινοτικού Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου για το περιεχόμενο του προγράμματος. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') εφαρμόζεται αναλόγως. Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του ν. 1730/1987. Συστήματα μικροκυματικής διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος - Αποκλειστικό δικαίωμα Ο.Τ.Ε. - ΑΕ και ΕΡΤ - ΑΕ. Το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστημάτων μικροκυματικής διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε πολλά σημεία ανήκει από κοινού στον Ο.Τ.Ε. και την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., στους οποίους διατίθενται οι αναγκαίες συχνότητες κατά το ν. 2246/1994. Τα συστήματα αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν διατίθενται για τις δραστηριότητες της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. ή για τη μετάδοση κωδικοποιημένου σήματος κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, παραχωρούνται σε αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς με τη διαδικασία και τα κριτήρια που ισχύουν για τους σταθμούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο αδειούχος σταθμός πρέπει να συνάψει σύμβαση με την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και τον Ο.Τ.Ε. για τη διασφάλιση της μετάδοσης του σήματός του με την τεχνική αυτή μέθοδο. Η σύμβαση αυτή συνάπτεται μετά την παραχώρηση της άδειας. Κατά τη φάση της υποβολής και της κρίσης των αιτήσεων ο υποψήφιος σταθμός υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβασης με την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και τον Ο.Τ.Ε. Οι όροι της σύμβασης αυτής, στην οποία προσχωρούν οι αδειούχοι σταθμοί, καθορίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και του Ο.Τ.Ε. και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. Υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης - Αποκλειστικό δικαίωμα ΕΡΤ-Α.Ε. και ΟΤΕ-Α.Ε.

6.α. Το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης (όπως η διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων) ανήκει από κοινού στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.), που μπορούν προς το σκοπό αυτόν να αναπτύσσουν δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, να συνιστούν εταιρείες ή να συνάπτους συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ τους ή και με ιδιώτες ή και με άλλες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, που επιδίδονται λόγω του σκοπού τους στην εγκατάσταση δικτύων ή και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή και με εταιρείες (αμιγείς ή μεικτές) των Ο.Τ.Α. ή και να συμμετέχουν σε εταιρείες με τους παραπάνω φορείς. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους υποδομής μετάδοσης του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και κυριότητα του Ο.Τ.Ε., ο οποίος μπορεί να τη χρησιμοποιεί για όλες τις δραστηριότητές του. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 εφαρμόζεται αναλόγως με τη συμμετοχή και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα κατά το άρθρο 2 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει, δικαιώματα εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη. * Παθητική καλωδιακή τηλεόραση β. Η χρήση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και κάθε άλλου δικτύου με παρόμοιες τεχνικές δυνατότητες, που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα για την απλή και ταυτόχρονη αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων ή τη λήψη τηλεοπτικού σήματος, εφόσον αυτή είναι τεχνικώς εφικτή (παθητική, καλωδιακή ραδιοτηλεόραση), είναι ελεύθερη, εφόσον πληρούνται οι σχετικές τεχνικές προϋποθέσεις και συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του δικτύου και του χρήστη του, ο οποίος στη συνέχεια συμβάλλεται με τους τυχόν συνδρομητές. Απλή και ταυτόχρονη είναι η αναμετάδοση όταν δεν γίνεται καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο του προγράμματος και δεν παρεμβάλλονται διαφημίσεις ή άλλα συναφή μηνύματα, εκτός από αυτά που υπάρχουν κατά τη λήψη του σήματος και πριν από την αναμετάδοσή του. * Ενεργητική καλωδιακή τηλεόραση γ. Η χρήση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και κάθε άλλου δικτύου με παρόμοιες τεχνικές δυνατότητες, που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα, για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, που παράγονται ή συντίθενται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν των σταθμών της παραγράφου 2 (ενεργητική καλωδιακή ραδιοτηλεόραση), προϋποθέτει: αα) σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του δικτύου και του χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια συμβάλλεται με τους συνδρομητές, ββ) άδεια που χορηγείται από τους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. δ. Εφόσον δεν υπάρχει τεχνικός περιορισμός στον αριθμό των αδειών αυτής της κατηγορίας, η άδεια χορηγείται εάν: αα) πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού και του επόμενου άρθρου ως προς τη μορφή, το μετοχικό κεφάλαιο, τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τη συγκέντρωση και κατανομή των μετοχών, τα οικονομικά μέσα της εταιρείας και των μετόχων, την ιθαγένεια της εταιρείας και των μετόχων, τα προσόντα και τα κωλύματα τους και ββ) ικανοποιούνται σε επαρκή βαθμό τα κριτήρια προγραμματικής πληρότητας της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του παρόντος. ε. Εάν υπάρχει τεχνικώς περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων αδειών αυτής της κατηγορίας, οι άδειες χορηγούνται σε ανώνυμες εταιρείες, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αυτού και του επόμενου άρθρου, ως προς τις εταιρείες που ζητούν ή κατέχουν άδειες της παραγράφου 2, κατά τη διαδικασία και με τα κριτήρια που ισχύουν για τους σταθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η κατηγορία των σταθμών ενεργητικής καλωδιακής τηλεόρασης από πλευράς εμβέλειας (εθνική, περιφερειακή, τοπική) εξαρτάται από τις δυνατότητες του αντίστοιχου δικτύου. στ. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες ενεργητικής καλωδιακής ραδιοτηλεόρασης υπάγονται σε όλες τις υποχρεώσεις των σταθμών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Οι χρήστες ενεργητικής καλωδιακής ραδιοτηλεόρασης μπορούν να μεταδίδουν το σήμα τους και κωδικοποιημένο για όλες ή ορισμένες από τις ώρες μετάδοσης. ζ. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που κατέχουν άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να μεταδίδουν το σήμα τους μέσα στην περιοχή της εμβέλειάς τους και μέσω καλωδιακών δικτύων, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα, εφόσον συμβληθούν με τον κύριο του δικτύου ή αυτόν που το εκμεταλλεύεται. Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Ε.Σ.Ρ. η. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθορίζονται τα σχετικά: αα) με την υποχρέωση ή τη δυνατότητα εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές, ββ) τις τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και της αντίστοιχης καλωδιακής δικτύωσης, γγ) τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με την κεντρική αυτή κεραία, δδ) την εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και κάθε άλλου συναφούς συστήματος μετάδοσης ήχου και εικόνων και ιδίως τα σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, χώρων που ανήκουν στο Δημόσια ή Ο.Τ.Α., τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η εγκατάσταση τέτοιων δικτύων και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από αυτά, εε) τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με τα δίκτυα αυτά, στστ) την ένταξη κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή συστημάτων κεντρικής κεραίας που λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις του προεδρικού αυτού διατάγματος, ζζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπομέρεια σχετική με τις υποπεριπτώσεις αα' έως και στστ'. θ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ κυρίων του δικτύου και χρήστη και μεταξύ χρήστη και τελικού αποδέκτη, την προσφορά των υπηρεσιών τους, τις διαδικασίες με βάση τις οποίες ο Ο.Τ.Ε. και η Ε.Ρ.Τ. μπορούν να συνιστούν εταιρείες ή να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με άλλες εταιρείες του δημόσιου τομέα ή με Ο.Τ.Α. ή με εταιρείες Ο.Τ.Α. ή με ιδιώτες, στο πλαίσιο της παρ. 6α του άρθρου αυτού και ιδίως τα σχετικά με την προκήρυξη και τα κριτήρια επιλογής των συνεταίρων ή των αντισυμβαλλομένων του Ο.Τ.Ε. και της Ε.Ρ.Τ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κύριος του δικτύου είναι αυτός που το εγκατέστησε ή ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή του, σύμφωνα με την περίπτωση α' του παρόντος άρθρου. Χρήστης του δικτύου είναι όποιος χρησιμοποιεί το δίκτυο για τη μετάδοση ή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ή για την παροχή συναφών υπηρεσιών ή για την οργάνωση της συλλογικής λήψης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή συναφών υπηρεσιών. Τελικός αποδέκτης είναι ο κάτοχος οικιακού δέκτη κατάλληλου για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή συναφών υπηρεσιών, ακόμη και όταν ο δέκτης αυτός περιέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας.

Χάρτης συχνοτήτων τηλεόρασης - Τεχνικές προδιαγραφές τηλεοπτικών σταθμών

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί όλων των κατηγοριών για την παραγωγή εκπομπή, μετάδοση και αναμετάδοση του σήματός του και διαμορφώνεται χάρτης συχνοτήτων σε επίπεδο επικράτειας, περιφέρειας και νομού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διεθνή σύμβαση τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτή κανονισμό ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης στις οποίες μετέχει η Ελλάδα. Κριτήριο γι' αυτό θα είναι η χρήση των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου αυτού. Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση αναμεταδοτών, παρά μόνο για την κάλυψη περιοχών όπου και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι εφικτή η μεταφορά των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω του σταθερού δικτύου του Ο.Τ.Ε. Υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δίκτυα αναμεταδοτών αδειούχων ιδιωτικών τηλεοπτικών και τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών εξακολουθούν να λειτουργούν, ύστερα από ειδική έγκριση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. που παρέχεται, μετά από γνώμη του Ο.Τ.Ε., για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σε ανώνυμες εταιρείες και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

8. Αδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται σε επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους-μέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία: α) Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρισή της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους-μέλους εμπορικό μητρώο. β) Ισολογισμούς των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών. γ) Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της. δ) Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά. Ονομαστικοποίηση μετοχών και όριο συμμετοχής ξένου κεφαλαίου

9. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του ν. 1746/1988 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως αυτό ισχύει. Τυχόν συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών, μπορούν να κατέχουν ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διασποράς του μετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και εφόσον η συμμετοχή τους σε ανώνυμη εταιρεία που ζητά η κατέχει άδεια κατά το νόμο αυτόν δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, η δε συμμετοχή τους αυτή εγκρίνεται ειδικά από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. * Καταβεβλημένο κεφάλαιο Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε ένα τουλάχιστον δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε ανάλογο ποσό, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς. Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτησή της. Τα παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπάνω Υπουργών. Απαγορεύσεις συγκεντρώσεων στο χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης * Οριζόντιοι περιορισμοί (μέχρι 25% του μετοχικού κεφαλαίου σε μία μόνον εταιρεία) * Κάθετοι περιορισμοί (συμμετοχή σε δύο το πολύ κατηγορίες μέσων ενημέρωσης) * Προσωπικά κωλύματα μετόχων και μελών του Δ.Σ.

10. Κάθε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία ανήκει σε Ο.Τ.Α. (αμιγής ή μεικτή) μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή να μετέχει σε μία μόνο εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτοχος σε μία μόνο εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου ή σε μία μόνο εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια και μέχρι του παραπάνω ποσοστού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική και επιχειρηματική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο τηλεοπτικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ή σε επιχείρηση που μετέχει σε τέτοια επιχείρηση είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται. Κανόνες Διαφάνειας Οι μετόχοι των ανωνύμων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού του κεφαλαίου της μεγαλύτερου του δυόμισι τοις εκατό (2,5%), καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να μην έοχυν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου. * "Πόθεν έσχες" των μετόχων και έλεγχος του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων Οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών που κατέχουν άδεια τηλεοπτικού σταθμού ή μετοχές εταιρείας που κατέχει παρόμοια άδεια ή όσοι μετέχουν στη διοίκησή τους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 και επόμενα του ν.1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά (πόθεν έσχες) και στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών του μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ασυμβίβαστο συμμετοχής σε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης και σε επιχείρηση με αντικείμενο έργα ή προμήθειες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (βλ. και άρθο 15)

11. Όσοι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα ή προμήθειες από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες δεν μπορούν να κατέχουν ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας, που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή ημερήσια ή μη ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα ή σε εταιρεία που συμμετέχει σε παρόμοια εταιρεία. Στα έργα ή τις προμήθειες περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών. Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, εκτυπωτικές ή άλλες απολύτως συναφείς εργασίες που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της κύριας εργασίας της επιχείρησης, που κατέχει την άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή εκδίδει εφημερίδα, η οποία ανήκει στις κατηγορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιφέρει, ως προς τις επιχειρήσεις που κατέχουν ραδιοφωνικό η τηλεοπτικό σταθμό και των οποίων ιδιοκτήτης ή μέτοχος ή μέλος της διοίκησης είναι πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις αυτές, τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του νομου αυτού. Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθμού ή έκδοσης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εφημερίδας πανελλήνιας κυκλοφορίας ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική, οικονομική ή αθλητική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή εταιρεία που συμμετέχει στο κεφάλαιο τέτοιας εταιρείας, υποχρεώνονται να υποβάλλουν, με την αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή όταν θέτουν σε κυκλοφορία την εφημερίδα ή όταν αποκτήσουν την επιχείρηση ή τα εταιρικά μερίδια ή τις μετοχές, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται όπου και το αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης των μετοχών ή της επιχείρησης. Αθέμιτη χρήση των μέσων ενημέρωσης και ιδίως εκείνων στις επιχειρήσεις των οποίων μετέχουν πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής για την άμεση ή έμμεση άσκηση επιρροής στη διαδικασία ανάθεσης έργου ή προμηθειών αυτής της κατηγορίας, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ., του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δηλώσεων των άρθρων 6 έως 11 του ν.1738/1987, όπως αυτός ισχύει, ή άλλων ελεγκτικών οργάνων. Απευθείας διαχείριση και εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού από την αδειούχο επιχείρηση

12. Κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτή η ίδια και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται: α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. Το προηγούμενο εδάφιο δεν αποκλείει την ανάθεση της παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση έργου και προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιστές και διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται και με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού. Ειδικές προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και για τις: * συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών * συμβάσεις δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού

13. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. και στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης, που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών. Το ίδιο ισχύει και για κάθε σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για κάθε σύμβαση δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού για ποσό που υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και για περισσότερα δάνεια ή συστάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών μικρότερων ποσών, που αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. Η χορήγηση δανείων από τους μετόχους ή τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού προς την εταιρεία και για ποσό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της απαγορεύεται. Τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους απερχόμενους και τους νέους μετόχους, που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου μεγαλύτερου του δυόμισι τοις εκατό (2,5%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των μετόχων και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας. Υποχρεωτική εκποίηση μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

14. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις μετοχές του ή τις μετοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Η παράβαση της διάταξης αυτής, εφόσον έγινε με ευθύνη της εταιρείας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο παραβάτης δεν μπορεί να μετέχει στα εταιρικά όργανα, οι δε αντίστοιχες μετοχές δεν εκπροσωπούνται, δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν μέρισμα. Δημοσίευση ισολογισμού και άλλες συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τηλεοπτικών σταθμών

15. Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών και όλων των πρόσθετων στοιχείων που δημοσιεύονται υποβάλλεται και στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ. Όριο στην είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία για τους τηλεοπτικούς σταθμούς (βλ. και άρθρ. 6 παρ. 16 για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)

16. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία, που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή.


Αρθρο 2

Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών Αποφασιστική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. (αρθρ. 14 παρ. 25)

1. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται, ανανεώνονται και ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Προκήρυξη θέσεων αδειών κατά κατηγορία σταθμών

2. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσεται κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, συγκεκριμένος αριθμός θέσεων αδειών κατά κατηγορία σταθμών. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους συχνοτήτων και σε θέσεις εκπομπής που καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες και άρα ο αριθμός αδειών κάθε κατηγορίας σταθμών (εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας), έτσι ώστε να διατίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των επίγειων συχνοτήτων σε σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Ειδικά ως προς το νομό Αττικής το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%). Εφόσον ο αριθμός των συχνοτήτων που είναι τεχνικώς αναγκαίες για την κάλυψη μιας περιοχής μειώνεται, αυξάνεται αντίστοιχα το ποσοστό συχνοτήτων που διατίθεται σε σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Με παρόμοια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το σήμα τους μέσω δορυφόρου και η ανοδική τους δέσμη μεταδίδεται από την Ελλάδα ή χρησιμοποιούν δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή μεταδίδονται μικροκυματικά ή με ανάλογη τεχνική μέθοδο, καθώς και ο αριθμός αδειών που είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν σε τηλεοπτικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσόντα των τεχνικών υπεύθυνων των σταθμών. Σταθμός στον οποίο χορηγείται ή που κατέχει ήδη άδεια εθνικής εμβέλειας της παραγράφου 1 του άρθρου 1, μπορεί να ζητήσει και άδεια μετάδοσης μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη που εκπέμπεται από την Ελλάδα ή μέσω δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα. Η συμπληρωματική αυτή άδεια χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. Η προκήρυξη του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και μία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο αιτήσεων

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, το καταστατικό της, η σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου, τα ονόματα των μετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο του ποινικού μητρώου τύπου Α' για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του παρόντος. β) Τα ονόματα του υπεύθυνου προγράμματος, του Διευθυντή του Τμήματος Ειδήσεων που πρέπει να είναι δημοσιογράφος - μέλος αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών και του τεχνικού υπευθύνου του σταθμού. γ) Η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του προγράμματος. δ) Η κατηγορία του σταθμού (καθώς και η περιφέρεια και ο νομός σε περίπτωση σταθμών περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας). ε) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός ανταπόκρισης της εταιρείας στα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. στ) Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόμιμης ως τώρα λειτουργίας του σταθμού. ζ) Οι ισολογισμοί και τα στοιχεία των αρμόδιων φορολογικών αρχών από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια ή - σε περίπτωση νέων σταθμών - οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του σταθμού. η) Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία που ζητά την άδεια. Στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους. Ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ (βλ. και αρθρ. 7 παρ. 4 ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)

4. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που κατέχουν ή ζητούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και των μετόχων τους, καθώς και των προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος για τη χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός ασκείται όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας και επαναλαμβάνεται όποτε το κρίνει σκόπιμο το Ε.Σ.Ρ., όταν υποβάλλεται σχετική αναφορά οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και πάντως τουλάχιστον κάθε χρόνο. Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορεί να ζητήσει από το Ε.Σ.Ρ. να προβεί σε έκτακτο ή συμπληρωματικό έλεγχο και μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των σχετικών στοιχείων κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να ζητούν από την Τράπεζα της Ελλάδας και τον κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α') αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προβούν σε όλους τους αναγκαίους για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως ισχύει, ελέγχους και να τους κοινοποιούν όλα τα σχετικά στοιχεία. Περιεχόμενο και τρόπος ελέγχου της τεχνικής μελέτης (βλ. και αρθρ. 7 παρ. 5 ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)

5. α) Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη και άρτια τεχνική μελέτη. β) Η αίτηση που υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά νόμον αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα. γ) Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. εξετάζει τις αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ελέγχει αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών και διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να κριθεί η επάρκεια της τεχνικής μελέτης. δ) Οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες μεριμνούν για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτές των φακέλων, αντίγραφα των οποίων διαβιβάζονται στο Ε.Σ.Ρ. ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται τα σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής μελέτης, καθώς και τα σχετικά με τον τρόπο εξέτασής της, η οποία μπορεί να ανατίθεται σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών. στ) Στις ομάδες αυτές μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και του Ο.Τ.Ε. ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των ομάδων αυτών κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και ο τρόπος καταβολής της. η) Η δαπάνη αυτή μπορεί να βαρύνει τον ενδιαφερόμενο σταθμό. * Εξέταση των αιτήσεων από το Ε.Σ.Ρ. θ) Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε κατηγορία και περιοχή τις αιτήσεις και βαθμολογεί τους αιτούντες με σύστημα μορίων το οποίο καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Εκδίδει μια απόφαση κατά κατηγορία και περιοχή και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή σε αυτό των φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να συγκροτούνται τριμελείς εισηγητικές επιτροπές από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο μέλη του από τα οποία ένα που έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναμη κόμμα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόμμα, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Στις τριμελείς αυτές επιτροπές κατανέμονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά κατηγορία και περιοχή. Σύστημα βαθμολόγησης των αιτήσεων με μόρια

6. Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών αξιολογούνται με σύστημα βαθμολόγησης με μόρια με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθμού: Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν με άδεια βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο έτος λειτουργίας με αφετηρία την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια. β) Κριτήρια απασχολούμενου προσωπικού: Οι σταθμοί βαθμολογούνται για κάθε πενήντα (50) απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την επιθεώρηση εργασίας μισθολογικές καταστάσεις με ένα (1) μόριο. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια. Για τη βαθμολόγηση με βάση το παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη, για τον προσδιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων, ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να προσπορίσει στον αιτούντα έως δύο (2) μόρια. Ο αναφερόμενος στη μελέτη ή διαμορφωμένος αριθμός θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωση νέας άδειας, όσο και σε περίπτωση ανανέωσης. γ) Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού: Οι υποψήφιοι τηλεοπτικοί σταθμοί βαθμολογούνται με ένα μόριο για κάθε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές πραγματικής επένδυσης με βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης. Η αξία πραγματικής επένδυσης αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια. Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί πραγματική επένδυση, λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως δύο (2) μόρια. Το αναφερόμενο ύψος της πραγματικής επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωση νέας άδειας, όσο και σε περίπτωση ανανέωσης. δ) Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας: Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραμμάτων και των συνεργατών του σταθμού, η ανάπτυξη προγραμμάτων στους τομείς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράμματος, τόσο των γενικής στόχευσης σταθμών, όσο και των ειδικών σταθμών με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε μια από τις μορφές του λόγου ή της τέχνης. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αυτοδέσμευση του σταθμού ως προς τους κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων που προτίθεται να εφαρμόσει. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθμολογούνται με ένα (1) έως δέκα (10) μόρια.

Διαδικασία ανανέωσης των αδειών

7. Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παρατείνεται και λήγει μετά τη δημοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ.

Διάρκεια αδειών

8. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εκτός αν ανακληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Ειδικό βιβλίο αδειών

9. Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Οι άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην οικεία περιφέρεια και νομαρχία.

Στοιχεία της άδειας

10. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία: - Ο φορέας της άδειας. - Ο διακριτικός τίτλος του τηλεοπτικού σταθμού και ο λογότυπός του. - Η διάρκεια της άδειας. - Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων που πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού. - Η κατηγορία της άδειας και η περιοχή που καλύπτει. - Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού ή το καλωδιακό δίκτυο μέσω του οποίου λειτουργεί. - Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του σταθμού.

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχει παρασχεθεί άλλη νομοθετική εξουσιοδότηση.


Νόμος για τα Μ.Μ.Ε. - Άρθρα 3-4

11-10-2005 Αρθρο 3

Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων Δικαίωμα απάντησης Προστασία της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής ηλικίας - Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας Σεβασμός των διατάξεων και αρχών του άρθρου 15 παρ. 2 Συντ. και της Οδηγίας "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"

1. α) Οι εκπομπές όλων των τηλεοπτικών σταθμών διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες εκπομπών και διαφημίσεων που ισχύουν για τις εκπομπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε., στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος και της Οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989 (Ε.Ε.Κ., L.298/24/ 17.10.89), όπως αυτή έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί θεμελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός τηλεοπτικού σταθμού σε ορισμένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και για την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. β) Οι κάθε είδους εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων), που μεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.

Σήμα του σταθμού

2. Κάθε σταθμός υποχρεούται να μεταδίδει διαρκώς το λογότυπό του (σήμα).

Κανόνες σχετικοί με το περιεχόμενο της τηλεοπτικής διαφήμισης

3. α) Η τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως διαφήμιση και να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή και ακουστικών μέσων επισήμανσης. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να προβάλλονται μόνο κατ' εξαίρεση. β) Η διαφήμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο. Απαγορεύεται η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση. γ) Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει: αα) να θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ββ) να εισάγει διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας, γγ) να προσβάλλει θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, δδ) να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια των ατόμων, εε) να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την προστασία του περιβάλλοντος. δ) Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους και συνεπώς οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια για την προστασία τους: αα) να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους, ββ) να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, γγ) να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα δδ) να μην παρουσιάζει ανηλίκους σε κατάσταση επισφαλή χωρίς να συντρέχει λόγος. ε) Η τηλεοπτική διαφήμιση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) να μην απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους ούτε ιδίως να εμφανίζει ανηλίκους να καταναλώνουν τέτοια ποτά, ββ) να μη συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων, γγ) να μην προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική η σεξουαλική επιτυχία, δδ) να μην αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά, εε) να μην ενθαρρύνει την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μη δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωσή τους ή της μετρημένης κατανάλωσής τους, στστ) να μην τονίζει ως προτέρημα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να μη μεταδίδουν διαφημίσεις που παραβιάζουν τους κανόνες και τις αρχές αυτής της παραγράφου, καθώς και διαφημίσεις που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πολιτικό κόμμα ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σχετικούς συνειρμούς και θα δικαιολογούσαν την άσκηση δικαιώματος απάντησης από αυτούς στους οποίους αναφέρονται.

Απαγορευμένες διαφημίσεις

4. Απαγορεύεται η διαφήμιση τσιγάρων ή άλλων προϊόντων καπνού, φαρμάκων ή θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή, καθώς και τηλεπικοινωνιακών ή άλλων υπηρεσιών σεξουαλικού χαρακτήρα. Οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών μέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε δραχμές την τιμή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας, με τρόπο ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η πραγματική δυνατότητα να πληροφορείται την τιμή των υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της τιμής πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια και μορφή που ανακοινώνεται ο αριθμός της τηλεπικοινωνιακής γραμμής που παρέχει τις υπηρεσίες. Αν η χρέωση για τη διαφημιζόμενη παροχή των υπηρεσιών δεν γίνεται απευθείας στην τηλεπικοινωνιακή γραμμή που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής, η ανακοίνωση της τιμής ανά πρώτο λεπτό της ώρας πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια και μορφή που ανακοινώνεται ο τρόπος χρέωσης. Οι διαφημίσεις πρέπει να αναφέρουν ρητά και με τρόπο ευδιάκριτο αν οι υπηρεσίες συνίστανται σε ζωντανό τηλεφωνικό διάλογο ή σε αναμετάδοση μηχανογραφικής αναπαραγωγής της ανθρώπινης φωνής μέσω δίσκου, κασέτας ή άλλου παρεμφερούς μέσου. Η μετάδοση άλλων διαφημιστικών μηνυμάτων επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τις ισχύουσες για την τηλεοπτική διαφήμιση ειδικότερες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Προδιαγραφές μετάδοσης των τηλεοπτικών διαφημίσεων

5. α) Η διαφήμιση πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ των εκπομπών. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στις περιπτώσεις β' έως ε' της παραγράφου αυτής, η διαφήμιση μπορεί να παρεμβάλλεται και κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εφόσον δεν θίγονται η αρτιότητα και η αξία των εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές διακοπές του προγράμματος, καθώς και τη διάρκεια και τη φύση του και έτσι ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων τους. β) Στις εκπομπές που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη ή στις αθλητικές εκπομπές και στα γεγονότα και θεάματα ανάλογης διάρθρωσης που περιλαμβάνουν διαλείμματα, η διαφήμιση μπορεί να παρεμβάλλεται μόνο μεταξύ των αυτόνωμων μερών ή στα διαλείμματα. γ) Η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων, όπως τα κινηματογραφικά έργα και τα έργα που έχουν γυριστεί για την τηλεόραση (εκτός από τις σειρές αυτοτελών εκπομπών, τα σήριαλ, τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα ντοκυμανταίρ), μπορεί να διακόπτεται μία φορά για κάθε πλήρες χρονικό διάστημα 45 λεπτών, υπό τον όρο ότι η προγραμματισμένη διάρκειά τους υπερβαίνει τα 45 λεπτά. Στις περιπτώσεις αυτές η διακοπή για μετάδοση διαφημίσεων μπορεί να έχει διάρκει εννέα το πολύ πρώτων λεπτών (9') της ώρας. ’λλη διακοπή επιτρέπεται, εάν η προγραμματισμένη διάρκεια τους υπερβαίνει κατά 20 λεπτά τουλάχιστον τη διάρκεια δύο ή περισσότερων πλήρων χρονικών διαστημάτων 45 λεπτών. δ) Όταν διακόπτονται από διαφημίσεις, εκπομπές άλλες από εκείνες που καλύπτονται από την περίπτωση β', πρέπει να παρέρχεται διάστημα 20 τουλάχιστον λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια της εκπομπής. ε) Στις μεταδόσεις θρησκευτικών τελετών δεν πρέπει να παρεμβάλλονται διαφημίσεις. Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, οι ενημερωτικές εκπομπές (όπως οι εκπομπές πολιτικού διαλόγου), τα προγράμματα επικαίρων, τα ντοκυμανταίρ, οι εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου και οι παιδικές εκπομπές, με προγραμματισμένη διάρκεια κάτω των 30 λεπτών, δεν πρέπει να διακόπτονται από διαφημίσεις. Όταν τα παραπάνω προγράμματα έχουν προγραμματισμένη διάρκεια 30 τουλάχιστον λεπτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων. στ) Η αναγραφή του σήματος προϊόντος ή υπηρεσίας ή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου επιχείρησης, ή η αναγγελία γεγονότος καλλιτεχνικού και εμπορικού χαρακτήρα στην οθόνη κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκπομπής, συνιστά διαφήμιση που εμπίπτει σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκειά της. Οι αναγγελίες για εκπομπές ή άλλες δραστηριότητες του ίδιου του τηλεοπτικού σταθμού (τρέηλερς), που παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια εκπομπής, υπολογίζονται στο συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο διαφημίσεων και αριθμό και ρυθμό διακοπών. Επιτρέπεται υπέρβαση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του επιτρεπόμενου χρόνου διακοπής για τη μετάδοση διαφημίσεων, για τη μετάδοση παρόμοιων αναγγελιών. Όταν παρεμβάλλονται μεταξύ εκπομπών οι αναγγελίες αυτές μπορούν να μεταδίδονται με υπέρβαση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του χρόνου μετάδοσης διαφημίσεων, όπως αυτός προσδιορίζεται κατά την επόμενη παράγραφο. Οι αναγγελίες αυτές απαγορεύεται να μεταδίδονται στις ζώνες εκείνες στις οποίες απαγορεύεται να μεταδοθεί η εκπομπή στην οποία αναφέρονται, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού.

Χρονική διάρκεια των διαφημίσεων και των διακοπών του προγράμματος για μετάδοση διαφημίσεων

6. α) Ο χρόνος μετάδοσης που αφιερώνεται στις διαφημίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του καθημερινού χρόνου μετάδοσης. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάνει το είκοσι τοις εκατό (20%) όταν πρόκειται για διαφημίσεις, όπως οι άμεσες προσφορές στο κοινό με σκοπό την πώληση, την αγορά ή την ενοικίαση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι τα διαφημιστικά μηνύματα δεν υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%). β) Ο χρόνος μετάδοσης, που αφιερώνεται στα διαφημιστικά μηνύματα μέσα σε δεδομένο διάστημα μιας ώρας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%). Κάθε διακοπή προγράμματος για τη μετάδοση διαφημίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα πρώτα λεπτά (4') της ώρας, με εξαίρεση την ειδικότερη ρύθμιση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης α', οι μορφές διαφήμισης, όπως οι άμεσες προσφορές στο κοινό με σκοπό την πώληση, την αγορά ή την ενοικίαση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μία (1) ώρα την ημέρα.

Αρνηση μετάδοσης διαφημίσεων

7. Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν μπορεί να αρνηθεί τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, που αφορούν ομοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες με ίσους όρους, εκτός και αν η επίμαχη διαφήμιση αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή στις σχετικές διατάξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή.

Χορηγίες τηλεοπτικών προγραμμάτων

8. Τα τηλεοπτικά προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Ο χορηγός δεν μπορεί να επηρεάζει το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό μιας εκπομπής που χορηγεί, έτσι ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική επεξεργασία του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ως προς τις εκπομπές. β) Πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται καθαρά ως προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από το όνομα ή και το λογότυπο του χορηγού, που εμφανίζεται στην αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων. Η διαρκής ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού και κατά μείζονα λόγο του σήματος προϊόντων ή υπηρεσιών, που προσφέρει ο χορηγός στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, απαγορεύεται και πάντως συνιστά διαφήμιση που υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική της μεταχείριση, το περιεχόμενο και τη διάρκειά της. γ) Δεν πρέπει να παρακινούν στην αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων, ιδίως με συγκεκριμένες διαφημιστικές αναφορές σε αυτά τα προϊόντα ή σε αυτές τις υπηρεσίες.

Απαγορευμένες χορηγίες

9. Τα τηλεοπτικά προγράμματα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην κατασκευή ή πώληση προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών των οποίων η διαφήμιση απαγορεύεται.

10. Δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και οι πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές.

11. Οι παράγραφοι 12, 13 και 14 του άρθρου 3 του ν. 1730/1987 αντικαθίστανται ως εξής: Δικαίωμα απάντησης του θιγομένου και υποχρέωση επανόρθωσης εκ μέρους του τηλεοπτικού σταθμού "Κάθε πρόσωπο του οποίου η προσωπικότητα ή η τιμή ή η υπόληψη ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφής δραστηριότητα προσβάλλεται από τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, ο σύζυγος και οι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού νεκρού, η μνήμη του οποίου προσβάλλεται, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου του οποίου προσβάλλεται η φήμη ή το επιχειρηματικό συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη εκπομπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση της εκπομπής. Δικαίωμα επανόρθωσης έχει και κάθε πολιτικό κόμμα ή στέλεχός του, καθώς και κάθε συνδικαλιστική οργάνωση ή στέλεχός της, όταν οι απόψεις τους παραποιούνται ή αποσιωπούνται κατά τρόπο που αλλοιώνεται η εντύπωση του ακροατή ή τηλεθεατή. Αν ο θιγόμενος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται για άλλες δέκα (10) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αναβιώνει μετά από επανάληψη της εκπομπής ή των επίμαχων σημείων της. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο σταθμό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με τον οποίο μπορεί να βεβαιωθεί η υποβολή του και ιδίως με τηλεομοιοτυπία (fax), τηλετύπημα (telex), τηλεγράφημα, συστημένη επιστολή, εξώδικη δήλωση και πρέπει να περιέχει: α) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή του νομικού προσώπου που βλάπτεται, καθώς και τα στοιχεία του συζύγου ή του συγγενή του νεκρού ή του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου, β) την ημέρα και την ώρα της επίμαχης εκπομπής, γ) τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη εκπομπή ή αναφορά υπήρξε βλαπτική, δ) το κείμενο της επανόρθωσης ή το αίτημα για εμφάνιση στην ίδια ή ανάλογη εκπομπή ή για μαγνητοσκόπηση ανάλογης απάντησης. Η απάντηση δεν πρέπει να συνιστά αξιόποινη πράξη ή να γεννά αστική ευθύνη του σταθμού ή να είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη. Ανάλογη είναι η απάντηση όταν διαρκεί ίσο τουλάχιστον χρόνο με τη βλαπτική αναφορά και μεταδίδεται σε αμέσως επόμενη εκπομπή σε περίπτωση σειράς όμοιων εκπομπών ή σε ανάλογο από πλευράς ώρας μετάδοσης δελτίο ειδήσεων ή σε ανάλογη από πλευράς ώρας μετάδοσης και τηλεθέασης ή ακροαματικότητας εκπομπή. Το δικαίωμα του θιγόμενου για επανόρθωση και η αντίστοιχη υποχρέωση του σταθμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αστικής ή ποινικής ευθύνης. Εάν η επανόρθωση είναι πλήρης, μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να συνιστά έμπρακτη μετάνοια ως προς την ποινική ευθύνη και εύλογη αποζημίωση σε είδος ως προς την αστική ευθύνη. "13. Ο σταθμός αποφασίζει για το αίτημα μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες και ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο υποβολής του αιτήματος. Επανόρθωση μπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας αυτής με πρωτοβουλία του σταθμού ή του ενδιαφερομένου, που γίνεται δεκτή από το σταθμό. Αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. ως προς την άσκηση του δικαιώματος απάντησης του θιγομένου "14. Αν ο σταθμός απορρίψει το αίτημα, υποχρεώνεται να το διαβιβάσει αμέσως και το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στο Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. και σε περίπτωση κατεπείγοντος ο Πρόεδρός του αποφασίζει μέσα σε τρεις (3) ημέρες χωρίς να δεσμεύεται από διαδικαστικούς τύπους, δικαιούται δε να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ή του Προέδρου του είναι υποχρεωτική για το σταθμό. Η διοικητική αυτή διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης του σταθμού και ιδίως από τις διατάξεις τις σχετικές με την προστασία της προσωπικότητας των θιγομένων κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας".

Υποχρεωτική τήρηση αρχείων εκ μέρους των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

12. Οι παράγραφοι 12 έως 14 του άρθρου 3 του ν.1730/1987, όπως αντικαθίστανται, ισχύουν για την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., την τοπική ραδιοφωνία και τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών τους, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ. και ως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα μετάδοσης. Οι σταθμοί υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές τις μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ. μόλις τους το ζητήσει ή να χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερομένους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας τους. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς τα έξοδα, αυτά βαρύνουν το σταθμό. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν.1866/1989 καταργείται.

Οργάνωση της ραδιοτηλεοπτικής προεκλογικής περιόδου

13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 2173/1993 και μετά τις λέξεις "ραδιοτηλεοπτικά μέσα" προστίθενται οι λέξεις "κρατικά και ιδιωτικά". Πριν το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου παρεμβάλλεται εδάφιο ως εξής: "Με το προεδρικό αυτό διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η δωρεάν μετάδοση ή να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων των κομμάτων και των συνδυασμών τους κατά την προεκλογική περίοδο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών. Η μετάδοση παρόμοιων μηνυμάτων από υποψήφιους βουλευτές ή υποψηφίους συνδυασμών των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης απαγορεύεται."

Προστασία των ανηλίκων * Απαγόρευση της δραματοποιημένης αναπαράστασης ειδήσεων

14. α) Η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα, τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, διανοητική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές άσκοπης βίας ή να μεταδίδουν στα ειδησεογραφικά τους προγράμματα φυσικές σκηνές βίας χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για την πληροφόρηση του κοινού ως προς κάποιο γεγονός. Η δραματοποιημένη αναπαράσταση είδησης στα δελτία ειδήσεων απαγορεύεται. * Μέτρα για το ρατσισμό, την ξενοφοβία και το κοινωνικό μίσος Τα προγράμματα της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφοράς φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας. * Ζώνες προγράμματος Προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν (απλώς και όχι σοβαρά) τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων μπορούν να μεταδίδονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους και την κλιμάκωση αυτής της ενδεχόμενης βλάβης μετά την 21.30' ώρα τα πιο ήπια και μετά από την 00.00' ώρα τα υπόλοιπα (άρθρο 22 Οδηγίας 89/592/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989), ανάλογα και με τις ηλικιακές ομάδες που παρακολουθούν τις εκπομπές αυτές, σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης. β) Η παρουσίαση ανήλικων μαρτύρων ή θυμάτων εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων από τις ειδησεογραφικές και άλλες ενημερωτικές εκπομπές τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί πόνο ή βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και μόνον ύστερα από γραπτή άδεια αυτού που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια. Η παρουσίαση ανήλικου δράστη εγκληματικών ενεργειών ή υπαίτιου δυστυχήματος απαγορεύεται απολύτως.

Κώδικες δεοντολογίας - Κύρωση

15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κυρώνονται Κώδικες δεοντολογίας: α) ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, β) ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, γ) διαφημίσεων, που ισχύουν για όλους τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς και καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., μετά από γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας, της Ένωσης Ελληνικών Διαφημιστικών Εταιρειών, της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., των τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν νόμιμα και των δύο πιο αντιπροσωπευτικών Ενώσεων Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Έως την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι Κώδικες Δεοντολογίας που έχουν εκδοθεί κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.1866/1989. Κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας ενσωματωμένοι στα καταστατικά των αναγνωρισμένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και Κώδικες διαφήμισης (όπως ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και τα παραρτήματά του), που έχουν συνταχθεί από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδας με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας ή ανάλογοι κώδικες που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφημιστών και διαφημιζομένων εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόμου αυτού ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας ή της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών συμβάσεων, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως για την επιβολή και την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Κώδικες δεοντολογίας - Αυτοπεριορισμός των σταθμών και των σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων

16. Κώδικες δεοντολογίας, κανονισμοί προγραμμάτων, εκπομπών και διαφήμισης και οποιοδήποτε άλλο συναφές κείμενο που είναι προϊόν αυτοδέσμευσης ή συλλογικής διαπραγμάτευσης ή καταστατικής ρύθμισης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή των ενώσεών τους ή των ενώσεων συντακτών ή άλλων εργαζομένων στη ραδιοτηλεόραση ή των ενώσεων διαφημιστών και διαφημιζομένων, που αφορά το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο τους λαμβάνει υπόψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Όργανα που προβλέπονται από τους παραπάνω Κώδικες, κανονισμούς ή συναφή κείμενα, όταν επιλαμβάνονται σχετικών υποθέσεων, ενημερώνουν εγγράφως το Ε.Σ.Ρ., στο οποίο και κοινοποιούν τις τυχόν αποφάσεις τους ή άλλα σχετικά έγγραφα. Κάθε τηλεοπτικός σταθμός που ζητά άδεια ή ανανέωση της άδειάς του είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Ε.Σ.Ρ. τον Κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων για τους οποίους αυτοδεσμεύεται. Τηλεοπτικοί σταθμοί που κατέχουν άδεια ή ζητούν άδεια ή ανανέωση της άδειάς τους μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινό κώδικα που τους αυτοδεσμεύει και ισχύει ως προς όλους αυτούς τους σταθμούς. Οι κώδικες αυτοί θεωρούνται πρόσθετοι όροι της άδειας. Κάθε τροποποίησή τους πρέπει να υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. και να εγκριθεί από αυτό.

Οι ακροατές του ραδιοφώνου και οι τηλεθεατές ως καταναλωτές

17. Οι ακροατές του ραδιοφώνου και οι τηλεθεατές θεωρούνται καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί αντίστοιχα και έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Οι ενώσεις ακροατών του ραδιοφώνου και τηλεθεατών έχουν ως προς τις υπηρεσίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, αντίστοιχα, τα δικαιώματα των ενώσεων καταναλωτών σύμφωνα με τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

Μέτρα για την ελληνική γλώσσα: * Μέριμνα για την ορθή χρήση της γλώσσας

18. Η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων και διοργάνωση σεμιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές των ενημερωτικών ή επιμορφωτικών εκπομπών, κατά τη διατύπωση των κειμένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκπομπών και κατά τη μεταγλώττιση ή τον υποτιτλισμό των ξενόγλωσσων εκπομπών. * Το 25% τουλάχιστον του προγράμματος καλύπτεται με έργα που έχουν ως πρωτότυπο γλώσσα την ελληνική Η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν έργα με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας.

Οργάνωση ειδικών εκπομπών

19. Η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ή οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να οργανώνουν μια σειρά τουλάχιστον δεκαπέντε εκπομπών, ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30') η μία, κάθε εξάμηνο, για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθησή της από ξένους ή αναλφάβητους.

Μέριμνα για τα κωφά άτομα

20. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στο ημερήσιο πρόγραμμά τους ένα τουλάχιστον πεντάλεπτο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για την ενημέρωση των κωφών ατόμων. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους, μία τουλάχιστον φορά το δεκαπενθήμερο, ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ημίωρης τουλάχιστον διάρκειας στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για τα κωφά άτομα. Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ιδίως την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

Δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου

21. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας δύο πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση πληθώρας παρόμοιων μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.

Σεβασμός της πολιτικής πολυφωνίας και του δικαιώματος πρόσβασης των κομμάτων στις τηλεοπτικές εκπομπές

22. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, στη συνολική διάρθρωση του προγράμματος και ιδίως των ειδησεογραφικών τους εκπομπών και των εκπομπών πολιτικού διαλόγου, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας.

23. Οι κανόνες των προηγούμενων παραγράφων συνιστούν όρο της άδειας που χορηγείται στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ενίσχυση του κινηματογράφου

24. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1866/1989 υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών συνιστά όρο της άδειάς τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής, καθώς και η μη έγκαιρη γνωστοποίηση των στοιχείων στην επιτροπή του π.δ/τος 285/1993 επιφέρουν τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού. 25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Αρθρο 4

Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις - Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών Κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων

1. Σε περίπτωση παραβίασης: α) των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης, β) του ν. 2121/1993, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1866/1989, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, γ) των κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, επιβάλλονται με πράξη του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, οι ακόλουθες κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει ο σταθμός, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών: αα) συστάσεις και προειδοποιήσεις, ββ) πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, γγ) προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού μέχρι τρεις μήνες, δδ) ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού. Η κύρωση της προσωρινής αναστολής ή της ανάκλησης μπορεί να επιβληθεί παράλληλα και με την επιβολή προστίμου. Η σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της προσωρινής αναστολής ή της ανάκλησης της άδειας ή προστίμου άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών - Κυρώσεις

2. Όταν διαπιστώνεται, με έκθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των τεχνικών υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ή εκπομπή σταθμού χωρίς άδεια, οι Υπουργοί Οικονομικών, Μεταφορών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. επιβάλλουν, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, η οποία γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της όλης διαδικασίας, πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει ο σταθμός, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και τις τυχόν υποτροπές. Με την ίδια απόφαση τάσσεται στους παραβάτες σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής και εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί με άδεια, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., το οποίο αρκείται στη διαπίστωση της παράβασης και της μη συμμόρφωσης ή της υποτροπής. Εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί χωρίς άδεια, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσουν οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Σε περίπτωση που η παραβίαση των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται παρενοχλήσεις ή παρεμβολές στις επικοινωνίες της Πολιτικής ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή στις λειτουργίες του Ο.Τ.Ε.-Α.Ε. ή στις συχνότητες της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις και συνέπειες, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε διαθέσιμη τεχνική μέθοδο και η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Μεσεγγυούχος ορίζεται σε κάθε περίπτωση η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., στην οποία και περιέρχεται ο εξοπλισμός μετά την τυχόν έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία επιβάλλεται παρόμοια κατάσχεση.

Ευθύνη της εταιρείας, των νομίμων εκπροσώπων, των μελών του Δ.Σ. και όλων των μετόχων με ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5%

3. Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους πρόστιμα επιβάλλονται από κοινού και σε ολόκληρο στην εταιρεία και ατομικά στο νόμιμο ή τους περισσότερους νόμιμους εκπροσώπους της, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και όλους τους μετόχους της που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%).

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ή προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του σταθμού η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού εξασφαλίζεται με κάθε τεχνικό μέσο.

5. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη τυχόν ποινικής ή αστικής ευθύνης.

Διαδικασία διατύπωσης της σύμφωνης γνώμης του Ε.Σ.Ρ.

6. Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται κυρώσεις με υπουργική απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να γνωμοδοτεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού σε αυτό, εκτός εάν του ταχθεί μικρότερη προθεσμία. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η σχετική υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

Ποινικές κυρώσεις

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Όποιος προβαίνει σε μετάδοση ή αναμετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης ή λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού αντίστοιχα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Με την καταδικαστική απόφαση διατάσσεται και η δήμευση υπέρ της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. των μέσων εκπομπής, μετάδοσης ή αναμετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος."

Αλλοι λόγοι ανάκλησης της άδειας

8. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η άδεια του σταθμού ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, εφόσον διαπιστώνεται ότι: α) Έπαυσαν να συντρέχουν οι θετικές ή συντρέχουν πλέον οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. β) Εμφανίζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, ιδίως δε όταν τα στοιχεία αυτά καθίστανται εκ του νόμου και πρόσθετοι όροι της άδειας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί πριν την ανάκληση της άδειας να ταχθεί προθεσμία έως δύο (2) μήνες για τη συμμόρφωση των υποχρέων. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια ανακαλείται.

Αστική ευθύνη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού.

10. Στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981 (ΦΕΚ 187 Α'), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί. Στα κατά το ν.1178/1981 "δημοσιεύματα", περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Προκειμένου για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως "εκδότης", νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας, ως "διευθυντής", ο υπεύθυνος προγράμματος και προκειμένου για ειδησεογραφικές εκπομπές ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ως "συντάκτης" δε του δημοσιεύματος, ο παραγωγός ή ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος-συντονιστής ή παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής. Το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981, όπως ισχύει, ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποίησης προκειμένου για τηλεοπτικούς σταθμούς καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές προκειμένου για σταθμούς εθνικής εμβέλειας και τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές προκειμένου για σταθμούς τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Τα ποσά αυτά, προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς με δικτύωση σε περισσότερους νομούς, καθορίζονται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς που δεν διαθέτουν δικτύωση σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.

Δικονομικές διατάξεις σχετικές με την εκδίκαση απαιτήσεων από αστική ευθύνη του τύπου και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (ΦΕΚ 187 Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "4. Οι κατά το άρθρο αυτό απαιτήσεις, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. Κ.Πολ.Δ."

Τροποποίηση του άρθρου 681Δ Κ.Πολ.Δ.

12. Το άρθρο 681 Δ.Κ.Πολ.Δ. τροποποιείται ως ακολούθως: "1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 671 παρ. 1 - 3, 672 και 673 - 676 δικάζονται από το καθ' ύλη αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε διά του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων. 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 681 Β εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Οι διατάξεις των άρθρων 249, 250 και 266 Κ.Πολ.Δ. δεν εφαρμόζονται στην εν λόγω διαδικασία. 3. Το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα νομιμοποιούνται και αυτά να ασκούν υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα όργανά τους, μονοπρόσωπα ή συλλογικά, τα δικαιώματα των τελευταίων που απορρέουν από το ν.1178/1981, όπως ισχύει, εκτός εάν οι φορείς των οργάνων έχουν ρητά εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα να παρέμβουν υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα όργανά τους, όταν η αγωγή ασκήθηκε από αυτά για την προστασία των δικαιωμάτων τους, κατά τον παραπάνω νόμο. Τα πολιτικά κόμματα νομιμοποιούνται να ασκούν τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το ν. 1178/1991, όπως ισχύει, υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα μονομελή ή και συλλογικά όργανά τους και να παρεμβαίνουν υπέρ αυτών όταν τα δικαιώματα αυτά ασκούνται από τα ίδια. 4. Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της υποθέσεως είναι είκοσι (20) ημέρες. Ορίζεται υποχρεωτικώς δικάσιμος που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο. Η συζήτηση στο ακροατήριο τελειώνει σε μια δικάσιμο και το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συζήτηση της υποθέσεως. Οι διάδικοι έως το τέλος της συζητήσεως στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Απόφαση για διεξαγωγή αποδείξεως δεν εκδίδεται. Αναβολή συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά και λόγω σοβαρού κωλύματος που πρέπει να πιθανολογηθεί. Η αναβολή γίνεται με επισημείωση στο πινάκιο και δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες. 5. Η προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας είναι οκτώ (8) ημέρες, ενώ της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης δεκαπέντε (15) ημέρες, εάν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει αυτά τα ένδικα μέσα διαμένει στην Ελλάδα και τριάντα (30) ημέρες εάν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η προθεσμία της αίτησης για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα που αίρεται το κώλυμα που συνιστά ανωτέρα βία ή από τη γνώση του δόλου. 6. Η απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή μπορεί να εκτελεσθεί και στα χέρια τρίτου κατά τη διαδικασία των άρθρων 982 επ. Κ.Πολ.Δ. Ως τρίτοι νοούνται ιδίως τα πρακτορεία διανομής τύπου, καθώς και διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι που συναλλάσονται με τον οφειλέτη".

13. Η παράγραφος 5 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 αντικαθίσταται ως εξής: "5. Η εκδίκαση της κατά το παρόν άρθρο αγωγής χωρεί ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για την αυτή πράξη, καθώς και της τυχόν για οποιονδήποτε λόγο αναβολής ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας που έχει αρχίσει".


Νόμος για τα Μ.Μ.Ε. - Άρθρα 5-6

11-10-2005 Αρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

1. Αδειες που έχουν χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες ή δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 4 του ν. 1866/1989 εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Μετά τη λήξη τους ακολουθεί η διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

Αμεση υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου - Σχέδιο συμμόρφωσης - Εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης - Ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.

2. Αν κατά τη μεταβατική αυτή διαδικασία διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού, ιδίως σε σχέση με τη συγκέντρωση κεφαλαίου, την ονομαστικοποίηση των μετοχών και τη διαφάνεια των οικονομικών μέσων του σταθμού και των μετόχων του, ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., τάσσει εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, μετά δε την άπρακτη πάροδό της προβαίνει στην ανάκληση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο σταθμός μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση κατά τις πάγιες διατάξεις του νόμου αυτού. Για τον καθορισμό της εύλογης προθεσμίας συμμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη και σχέδιο συμμόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος νόμου που υποχρεώνεται να υποβάλλει όποιος σταθμός αποκλίνει από τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Η εύλογη αυτή προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Το Ε.Σ.Ρ., με την εκπνοή της προθεσμίας, επανεξετάζει την υπόθεση με απόλυτη προτεραιότητα και εγκρίνει ή όχι τη διαδικασία συμμόρφωσης. Αρνητική κρίση του Ε.Σ.Ρ. ως προς τη διαδικασία συμμόρφωσης θεωρείται σύμφωνη γνώμη για την ανάκληση της άδειας.

Σταθμοί που λειτουργούν με άδεια δοκιμαστικών εκπομπών (αρθρ. 24α ν. 2075/1992 και αρθρ. 5 παρ. 2 ν. 2181/1994)

3. Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν με προσωρινή άδεια δοκιμαστικών εκπομπών, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α') όπως διαμορφώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α'), κρίνονται όπως και όλοι οι σταθμοί που δεν κατέχουν άδεια λειτουργίας, κατά το άρθρο 4 του ν. 1866/1989, εφόσον υποβάλλουν αίτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Ο χρόνος λειτουργίας με άδεια δοκιμαστικών εκπομπών υπολογίζεται ως χρόνος λειτουργίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

Αρνητικά κριτήρια

4. Παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και της εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής, πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας ή μη εκπλήρωση των οφειλών τους προς δημόσιες ή κοινωφελείς επιχειρήσεις (όπως η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., και τα ΕΛ.ΤΑ.) ή προς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων εκ μέρους των σταθμών που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας τους χωρίς την άδεια του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 ή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους με προσωρινή άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994, λαμβάνονται αρνητικά υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεών τους από το Ε.Σ.Ρ.

Κατάργηση των δοκιμαστικών αδειών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α') καταργείται.

Μεταβιβάσεις τηλεοπτικών σταθμών

6. Μεταβιβάσεις μετοχών, καθώς και μετατροπές ή τροποποιήσεις εταιρειών, που έχουν λάβει άδεια κατά τις διατάξεις του ν. 1866/1989 και οι οποίες έχουν γίνει μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, υποβάλλονται για έγκριση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η μη υποβολή των αναγκαίων στοιχείων μέσα στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

Καταβεβλημένο κεφάλαιο τηλεοπτικών σταθμών

7. Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μπορούν να έχουν και κεφάλαιο μικρότερο του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου που προβλέπεται ως όρος στην παρ. 9 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, εφόσον τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως αποτιμώνται από ορκωτό εκτιμητή, υπερκαλύπτουν το ποσό του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αρθρο 6

Τοπική ραδιοφωνία - Φύση και λειτουργία της Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών. Αδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού

1. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που εκπέμπουν στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (ΜΗΖ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM), μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες πρέπει να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.

Τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

3. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά εκπομπή σε ορισμένη συχνότητα. Η χρήση της συχνότητας παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και για ορισμένη ισχύ και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Χάρτης συχνοτήτων ραδιοφώνου

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί για την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και τυχόν αναμετάδοση του σήματός τους και διαμορφώνεται ο χάρτης συχνοτήτων ανά νομό. Με το χάρτη διασφαλίζονται όλες οι υφιστάμενες συχνότητες της Ε.Ρ.Α. (Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.). Η απόσταση μεταξύ των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ως προς τη συχνότητα εκπομπής, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πρόσφορο, πρέπει να είναι 0,3 Μεγάκυκλοι (ΜΗΖ).

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού * Κατηγορίες δικαιούχων

5. Αδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται σε Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των Ο.Τ.Α., σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά, σε ατομικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους και σε υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους-μέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία: α) Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρισή της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους-μέλους εμπορικό μητρώο. β) Ισολογισμούς των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών. γ) Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της. δ) Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά.

Ονομαστικοποίηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών και όριο συμμετοχής ξένου κεφαλαίου

6. α. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του ν. 1746/1988, όπως αυτό ισχύει. Τυχόν συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών, μπορούν να κατέχουν ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διάσπασης του μετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και εφόσον η συμμετοχή τους σε ανώνυμη εταιρεία, που ζητά ή κατέχει άδεια κατά το νόμο αυτόν, δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο η δε συμμετοχή τους αυτή εγκρίνεται ειδικά από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. * Καταβεβλημένο κεφάλαιο β. Το καταβληθέν κεφάλαιο της επιχείρησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανάλογο με την πραγματική ή τη σχεδιαζόμενη επένδυση, σύμφωνα με το φάκελο ή την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλεται στο Ε.Σ.Ρ.

7. Σε περίπτωση που οι αιτούντες τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας έχουν συστήσει κοινοπραξία, οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.

Απαγορεύσεις συγκεντρώσεων στο χώρο των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών * Οριζόντιοι περιορισμοί

8. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή να μετέχει σε μία εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι εταίρος ή μέτοχος σε μια μόνο προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή σε μία μόνο εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησής της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. * Κάθετοι περιορισμοί (συμμετοχή σε δύο το πολύ κατηγορίες μέσων ενημέρωσης) Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου που κατέχει άδεια ή μετέχει σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο ραδιοφωνικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. * Προσωπικά κωλύματα Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή σε εταιρεία που μετέχει σε τέτοια εταιρεία είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελληνίας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται. Φυσικά πρόσωπα, μέλη προσωπικών εταιρειών, μεριδούχοι Ε.Π.Ε. και μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 και η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ερασιτεχνικοί τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

9. Σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες μπορούν να ζητούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αυτής της κατηγορίας πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και να εκπέμπουν σε περιοχή συχνοτήτων, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να λειτουργούν από κοινού στην ίδια ή τις ίδιες συνδυασμένες συχνότητες με προσδιορισμό των ωρών ή των ημερών εκπομπής του καθενός σταθμού. Κατά τα λοιπά οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας εξομοιώνονται με τους άλλους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Απευθείας διαχείριση και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού από τον αδειούχο

10. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού είναι υποχρεωμένο να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτό το ίδιο και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται: α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση έργου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

Ειδικές προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού

11. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. * συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού η μετοχών ή μερίδων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, καθώς και κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. και στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης κσι πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο. Το ίδιο ισχύει και για κάθε σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας της παραπάνω κατηγορίας, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για κάθε σύμβαση δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού για ποσό που υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και για περισσότερα δάνεια ή συστάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού μικρότερου ποσού που αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. * συμβάσεις δανείου ή σύστασης αλληλόχρεου λογαριασμού Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους ή τους μετόχους και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού προς την επιχείρηση και για ποσό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του κεφαλαίου της απαγορεύεται. Τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά ή αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Ως προς τη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που κατέχουν άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, είτε μέσω του Χρηματιστηρίου είτε εκτός αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.

Υποχρεωτική εκποίηση επιχείρησης ή μεριδίου ή μετοχών επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού

12. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιό του που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

Μεταβατική διάταξη για μεταβιβάσεις ή προσλήψεις συνεταίρων σε επιχειρήσεις τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

13. Μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων ή μεριδίων ή μετοχών εταιρειών ή προσλήψεις συνεταίρων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού ή είχαν λάβει τέτοια άδεια κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 25/1988 λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κριτηρίων και τον υπολογισμό των μορίων του άρθρου 7 του παρόντος, εάν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η μεταβίβαση αυτή περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου που συνυποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης άδειας κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

Δημοσίευση ισολογισμού και άλλες συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ραδιοφωνικών σταθμών

14. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι Ο.Τ.Α. και οι επιχειρήσεις που αυτοί ιδρύουν ή στις οποίες μετέχουν, τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας και οι εταιρείες κάθε μορφής, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών αποστέλλεται αμέσως στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ.

Δικτύωση τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών - Προϋποθέσεις - Ειδική άδεια

15. Μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του συνεργαζόμενου μ' αυτούς σταθμούς για πέντε (5) το πολύ ώρες κάθε ημέρα. Εκτός από τη μετάδοση του προγράμματος σταθμού με τον οποίο υπάρχει δικτύωση κατά τους όρους της παραγράφου αυτής, απαγορεύεται στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να αναμεταδίδουν το πρόγραμμα άλλου, ελληνικού ή ξένου σταθμού, εκτός από σύντομες ελληνόγλωσσες ενημερωτικές εκπομπές. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας του σταθμού που αναμεταδίδει κατά βάση πρόγραμμα άλλου σταθμού.

Ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. - Υποχρέωση σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας

16. Οι διατάξεις των παραγράφων 16, 17, 18 και 23 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων

17. Οι διατάξεις της παρ. 6 του ν. 1866/1989, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

18. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες εξουσιοδοτήσεις.


Νόμος για τα Μ.Μ.Ε. - Άρθρα 7-8

11-10-2005 Αρθρο 7

Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών Αποφασιστική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. (αρθρ. 14, παρ. 25)

1. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται, ανανεώνονται και ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ..

Προκήρυξη θέσεων αδειών

2. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσονται, κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, συγκεκριμένες θέσεις αδειών κατά νομό. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε συχνότητες ή δέσμες συνδυασμένων συχνοτήτων και σε θέσεις εκπομπής, που καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και μία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Για την εφαρμογή του παρόντος οι νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής θεωρούνται ενιαίος νομός, με εξαίρεση τα Κύθηρα και την επαρχία Τροιζηνίας που μπορούν να καλύπτονται από ραδιοφωνικούς σταθμούς των όμορων νομών.

Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο αιτήσεων

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) Ο επιχειρηματικός φορέας και η επωνυμία του σταθμού. Εάν ο φορέας είναι εταιρεία: η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το καταστατικό, η σύνθεση του κεφαλαίου, ο κατάλογος των εταίρων ή μετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τα ονόματα των διαχειριστών και εκπροσώπων και αντίγραφο του ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του προηγούμενου άρθρου. β) Τα ονόματα του υπευθύνου προγράμματος και του τεχνικού υπευθύνου του σταθμού. Για τους σταθμούς γενικής στόχευσης πρέπει να ορίζεται και υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών. γ) Η φυσιογνωμία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) και το περιεχόμενο του προγράμματος. δ) Ο νομός ή τυχόν ευρύτερη περιοχή εμβέλειας του σταθμού και τυχόν συχνότητες που προτιμά ή χρησιμοποιεί (σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης της άδειας). ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προτίθεται να εκπέμπει. στ) Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού. ζ) Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόμιμης ως τώρα ή πραγματικής απλώς λειτουργίας του σταθμού ή ο χρόνος της τυχόν υποβολής προηγούμενης αίτησης για χορήγηση άδειας. η) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός ανταπόκρισης της επιχείρησης στα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. θ) Οι ισολογισμοί και τα στοιχεία των αρμόδιων φορολογικών αρχών, από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια ή - σε περίπτωση νέων σταθμών - οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του σταθμού. ι) Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία που ζητά την άδεια. Σε περίπτωση εταιρείας στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των μεριδίων των εταίρων ή των μετοχών από όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Ελεγκτικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και του Υπουργού Τύπου-Μ.Μ.Ε.

4. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Περιεχόμενο και τρόπος ελέγχου της τεχνικής μελέτης

5. Τα εδάφια α' έως και η' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν αναλόγως και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εξέταση των αιτήσεων από τις τριμελείς επιτροπές και την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε περιοχή τις αιτήσεις των υποψηφίων και βαθμολογεί τους αιτούντες με σύστημα μορίων, το οποίο καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Εκδίδει μια απόφαση κατά νομό και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή σε αυτό των φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμοδιότητά του αυτή μπορεί να ασκείται από τριμελείς επιτροπές μελών του που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο μέλη, από τα οποία το ένα να έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναμη κόμμα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόμμα με τα αντίστοιχα συμπληρωματικά μέλη. Στις τριμελείς αυτές επιτροπές κατανέμονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά νομό. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές μπορούν να παραπέμψουν το ζήτημα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου. Προσφυγή των αιτούντων στην Ολομέλεια του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές ασκούν ως προς το ζήτημα αυτό όλες τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ..

Σύστημα βαθμολόγησης των αιτήσεων με μόρια

6. Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών αξιολογούνται με σύστημα βαθμολόγησης με μόρια με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Ενιαίο κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθμού: αα) Ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν με άδεια βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο λειτουργίας, με αφετηρία την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας (π.δ. 25/1988). ββ) Σταθμοί που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας με πλήρη δικαιολογητικά και άρτια τεχνική μελέτη, όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών αντιστοίχως και δεν είχαν κριθεί από το Ε.Σ.Ρ. βαθμολογούνται με μισό (0,5) μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο αναμονής από τότε που υποβλήθηκε με πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική μελέτη η σχετική αίτηση. β) Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού: Οι σταθμοί βαθμολογούνται ως εξής: αα) Για κάθε πέντε (5) απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την επιθεώρηση εργασίας μισθολογικές καταστάσεις με ένα (1) μόριο. ββ) Για κάθε επτά (7) συνεργάτες με σύμβαση έργου, όταν αυτοί εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών για τέσσερις τουλάχιστο συνεργασίες το μήνα, με ένα (1) μόριο. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια για την περίπτωση αα) και έως το πολύ τρία (3) μόρια για την περίπτωση ββ). Για τη βαθμολόγηση με βάση το παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αριθμού των απασχολούμενων ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποφέρει στον αιτούντα έως δύο (2) μόρια. Ο αναφερόμενος στη μελέτη αριθμός θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης. γ) Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού: Οι υποψήφιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) πραγματικής επένδυσης με βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης. Η αξία πραγματικής επένδυσης αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Το κριτήριο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια. Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί πραγματική επένδυση λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους αιτούντες έως δύο (2) μόρια. Το αναφερόμενο στη μελέτη ύψος της πραγματικής επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται πρόσθετος όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης. δ) Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραμμάτων και των συνεργατών του σταθμού, η ανάπτυξη προγραμμάτων στους τομείς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράμματος τόσο της γενικής στόχευσης σταθμών όσο και των ειδικών σταθμών με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε μια από τις μορφές του λόγου ή της τέχνης. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθμολογούνται ως εξής: α) Με ένα (1) έως δώδεκα (12) μόρια οι σταθμοί γενικής στόχευσης. β) Με ένα (1) έως οκτώ (8) μόρια οι ειδικοί σταθμοί.

Μεταβατική διάταξη για το χρόνο λειτουργίας του σταθμού

7. Το κριτήριο του χρόνου αναμονής κατά την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος.

Διαδικασία ανανέωσης των αδειών

8. Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας του σταθμού λαμβάνεται υπόψη μόνο για την ανανέωση της άδειας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συνυπολογίζεται και για τη χορήγηση άδειας.

Μεταβατική διάταξη για τη λήξη των αδειών

9. Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παρατείνεται και λήγει μετά τη δημοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ.

10. Με την πρώτη εφαρμογή του παρόντος λήγουν όλες οι άδειες που έχουν χορηγηθεί για ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και οι προσωρινές άδειες δοκιμαστικής εκπομπής. Ως πρώτη εφαρμογή νοείται η έκδοση των πράξεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. με την οποία χορηγούνται άδειες στον αντίστοιχο νομό.

Διάρκεια αδειών

11. Οι άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

Ειδικό βιβλίο αδειών

12. Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Οι άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.

Στοιχεία της άδειας

13. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία: - Ο φορέας της άδειας. - Ο διακριτικός τίτλος του ραδιοφωνικού σταθμού και η περιγραφή του ηχητικού του σήματος. - Ο χαρακτήρας του ραδιοφωνικού σταθμού (γενικής στόχευσης ή ειδικός). - Η διάρκεια της άδειας. - Ο υπεύθυνος προγράμματος και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, καθώς και ο υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, όταν ο σταθμός είναι γενικής στόχευσης. Αυτός πρέπει να είναι δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών. - Η περιοχή που καλύπτει η άδεια. - Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού. - Η θέση ή οι θέσεις εκπομπής. - Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες λειτουργεί ο σταθμός. - Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού.

14. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Αρθρο 8

Αρχές λειτουργίας, εκπομπών, διαφημίσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση της άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις Σεβασμός των διατάξεων και αρχών του άρθρου 15 παρ. 2 Συντ. και αναλογικά της οδηγίας "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"

1. Οι εκπομπές (περιλαμβανομένων και των διαφημίσεων) όλων των ραδιοφωνικών σταθμών διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες εκπομπών και διαφημίσεων που ισχύουν για τις εκπομπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Συντάγματος και της οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989, που εφαρμόζεται αναλόγως και ως προς αυτούς. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί θεμελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε ορισμένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και για την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.. * Τοπικός χαρακτήρας του σταθμού Το πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με τον τοπικό χαρακτήρα του σταθμού. Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για: α) Την παρουσίαση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιφέρειας του σταθμού. β) Την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιφέρειας του σταθμού. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση ειδήσεων από ειδικούς σταθμούς.

Μετάδοση επωνυμίας και σήματος του σταθμού

2. Κάθε σταθμός υποχρεούται να μεταδίδει την επωνυμία και το τυχόν ηχητικό του σήμα το λιγότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Η μετάδοση του σήματος γίνεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όταν μεταδίδονται εκπομπές που δεν επιτρέπεται να διακοπούν για τη μετάδοση διαφημίσεων και για τα διαστήματα που ισχύει η απαγόρευση αυτή. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3

3. Ως προς τη ραδιοφωνική διαφήμιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκπομπών ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

4. Οι παράγραφοι 12 έως 19 και 21 έως 23 του άρθρου 3 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα προβλεπόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 πρόστιμα, ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κυμαίνονται μεταξύ του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 ελάχιστο ύψος προστίμου ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου